"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Aktivity Ekumenického spoločenstva

  Bohoslužba slova začiatkom roka
  Pašiový sprievod
  Ďakovná bohoslužba za úrodu
  Ekumenické Veni sancte
  Vianočný ekumenický program
  Festival sakrálneho umenia
  Komunikácia s mestom Košice
  Komunikácia so Židovskou   náboženskou obcou
  Zahraničné kontakty
  Kontakty s Ekumenickou radou   cirkví v SR
  Vplyv na ekumenizmus v širšom   regióne
 


Vplyv na ekumenizmus v širšom regióne

ES Košice stalo sa známym na celom Slovensku.

Na žiadosť primátora mesta Prešov Ing. Juraja Kopčáka, bolo v Prešove na Rímskokatolíckom farskom úrade stretnutie k príprave ekumenickej bohoslužby podľa skúseností z Košíc.

V dňoch 11.- 12. IX 1999 sa konali vo Svidníku DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA s názvom CYRILOMETODSKÉ TRADÍCIE - SPOLOČNÉ EURÓPSKE DEDIČSTVO s účasťou najvyšších štátnych a cirkevných osobností. Na žiadosť Farského úradu Svidník a Arcibiskupského úradu Košice, Ekuména Košice podnietila a pripravila návrh na spoločnú ekumenickú bohoslužbu. Zúčastnili sa cirkvi: Evanjelická a.v, Pravoslávna, Gréckokatolícka a Rímskokatolícka.