"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Aktivity Ekumenického spoločenstva

  Bohoslužba slova začiatkom roka
  Pašiový sprievod
  Ďakovná bohoslužba za úrodu
  Ekumenické Veni sancte
  Vianočný ekumenický program
  Festival sakrálneho umenia
  Komunikácia s mestom Košice
  Komunikácia so Židovskou   náboženskou obcou
  Zahraničné kontakty
  Kontakty s Ekumenickou radou   cirkví v SR
  Vplyv na ekumenizmus v širšom   regióne
 


Bohoslužba slova začiatkom roka

V januári, na začiatok roka, kresťanské cirkvi na celom svete, najmä v našom 20. storočí, tradične konajú modlitby za jednotu kresťanov. Je to čítanie Božieho slova, doplňované spevom a modlitbami za jednotu kresťanov.
Prvá spoločná bohoslužba nášho ekumenického spoločenstva sa konala 25.januára 1995 o 16.30 v Dome umenia. Predstavitelia cirkví spolu s mnohými veriacimi sa spoločne modlili za dar jednoty. Stretli sme sa v duchu tolerancie a zmierenia, ale predovšetkým v láske ako bratia. Bola to historická chvíľa, ktorú v uplynulých rokoch pripravoval sám Boh.
Hlavnou myšlienkou, pretože bol "rok zmierenia a tolerancie" bola práve táto téma. Modlitby jednotlivých cirkví viedli ich celebranti, čas im bol vymedzený asi na 10 minút. Bolo to čítanie, výklad, spevy, modlitba. Na záver bola aj spoločná časť - spev Žalmu 67 s odpoveďou: " Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás". Spoločná bola aj modlitba Pána a na záver celebranti udelili Áronovské požehnanie. Povzbudením bol i obrad na záver - po výzve: "Dajte si znak pokoja", prítomní si podávali ruky.

Vyjadrenia o bohoslužbe.
Jozef, 22 r.: Keby to bolo krasokorčuľovanie, tak istotne dvihneme všetci 6.
Denník Košický večer: záujem o ekumenickú bohoslužbu v Dome umenia bol včera večer taký obrovský, že mnohí jej účastníci ochotne stáli vo foyeri tejto rozsiahlej budovy. A všetci si podali ruky - to sa stalo vari najkrajším momentom podujatia pripravovaného v mesiaci modlitieb za zjednotenie kresťanov.

Boli sme si temer istí, že s Božou pomocou začala nová tradícia. Vývoj zaznamenal niekoľko zmien, ktoré umožnila postupne hlbšia jednota členov ekumenického spoločenstva. V nasledujúci rok sme pripravili bohoslužbu viac spoločnú. Jednotliví celebranti už nemali vyhradený čas, ale všetci sa podieľali na spoločne dohodnutej hlavnej myšlienke a stavbe bohoslužby. Obetovali sme vlastnú samostatnosť, ale dostali sme jednotné, ucelené dielo silnejšie vnímané ako Božie.

Témy bohoslužby v nasledujúcich rokoch:
1996 Veríme v jedného Boha
1997 Dekalóg - záruka života
1998 Aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti . (Rim.5, 26) Žite v láske (Ef .5,2) 1999 "A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. (Mt. 28, 20b)
2000 Kristus je nádejou pre Európu i pre celý svet.