"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


História v rokoch

  1992-96
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
 

História

Ekumenické spoločenstvo vzniklo r.1994 dobrovoľne, neformálne. Popudom vzniku bolo viacročné stretávanie predstaviteľov cirkví v komisií cirkví pri Mestskom zastupiteľstve Košice.

Sú to tieto subjekty: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a.v., Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresť. cirkev a Rímskokatolícka cirkev. Židovská náboženská obec ako jediné nekresťanské spoločenstvo je členom spoločenstva, má štatút pozorovateľa a zúčastňuje sa jeho aktivít primerane obsahu svojej viery.

Stretávania sú pravidelné. Miestom stretnutí býva Teologický inštitút Košice Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Bratislava. V budove inštitútu je i sídlo Ekumenického spoločenstva na území mesta Košice. Spoločenstvo organizačne vedie zvolený moderátor.

Každoročne konáme niekoľko významných bohoslužieb a aktivít. Sú to Ekumenická bohoslužba koncom januára, Pašiový sprievod na Veľký piatok a ďakovná bohoslužba slova za úrodu v jeseni. Mesto Košice už tradične pripravuje Festival sakrálneho umenia, do ktorého aktívne vstupujeme koordinovanými bohoslužbami v rámci každej cirkvi. K spoločným aktivitám patrí i Kultúrny program ekumenického spoločenstva v rade predvianočných programov v meste Košice v posledný adventný večer, 23.12. V mesiaci júni Ekuména Košice sa zúčastňuje na spomienke na výročie počiatku deportácií židov z mesta na Židovskom cintoríne. Pôsobenie v rámci Komisie cirkví pri Mestskom zastupiteľstve umožňuje nám vstúpiť na pôdu správy mesta a do spolupráce s jeho predstaviteľmi. Koncom roka 1997 sa uskutočnilo stretnutie u nás a v Budapešti s podobnou komisiou.

Na návrh Komisie cirkví schválili poslanci Mestského zastupiteľstva a primátor mesta cenu mesta Košíc, ktorá bola odovzdaná spoločenstvu dňa 7. mája 1998 pri príležitosti Dňa mesta Košíc "za utváranie dobrých vzťahov medzi cirkvami, náboženskými spoločnosťami a občanmi mesta Košice".

V máji 1999 sme boli v Prahe vymeniť si skúsenosti s podobným spoločenstvom. V októbri toho istého roka konala sa ekumenická bohoslužba vzývanie Svätého Ducha pri príležitosti začiatku nového akademického roka. Účasť predstaviteľov akademickej obce a ohlasy boli tak priaznivé, že možno konštatovať počiatok ďalšej ekumenickej iniciatívy.