"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


História v rokoch

  1992-96
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
 


Rok 1999

11.1 - Účasť a vystúpenie na zasadnutí poslancov MZ v Košicicach

20.1 - Primátor mesta Košice JUDr. Zdenko Trebuľa prijal členov ES.

3.2 - EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
hlavná myšlienka: A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta (Mt 28,20)

2.4 - Pašiový sprievod mestom Košice

19-21.5 - ES vykonalo cestu do Prahy, kde si počas dvoch dní vymenilo skúsenosti s členmi Ekumenickej rady cirkví v Českej republike a predstaviteľmi rôznych cirkví.

6.6. - Ekuména Košice sa zúčastnila prvýkrát s bratmi Židmi na Židovskom cintoríne v Košiciach na Spomienke 55. výročia počiatku deportácií Židov z mesta. Sviatky Šavot.

11-12.9 - vo Svidníku - DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA CYRILOMETODSKÉ TRADÍCIE - SPOLOČNÉ EURÓPSKE DEDIČSTVO.

Ekuména Košice podnietila a pripravila návrh na spoločnú ekumenickú bohoslužbu.
Zúčastnili sa cirkvi: Evanjelická a.v, Pravoslávna, Gréckokatolícka a Rímskokatolícka.

23.9. - list pánu rabínovi Dov Godsteinovi do Izraela ALON SHVUT, KUSHE ZION, Iz r a e l - spoluúčasť na nehode, ktorú utrpel i na zdravotných ťažkostiach, ktoré ho postihli. Jeho odpoveď zo dňa. 21.10. 1999: "... ja veľmi ľutujem, že nemohol som sa rozlúčiť osobne, aj na to, že som nebol na spomienke na cintorín. Vtedy som ležal v nemocnici, len moje srdce bolo s vami."

7.10. - Ekumenická bohoslužba slova - VENI SANCTE v Dóme sv. Alžbety pri príležitosti začiatku nového školského roku 1999/2000, za účasti vedenia vysokých škôl v Košiciach.

17.10. - Ďakovná bohoslužba za úrodu
Evanjelický a. v. chrám, Mlynská ul.

"Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije". Ž 145,15-16.

20.-28.11 - Festival sakrálneho umenia

23.12. - Kultúrny program ekumenického spoločenstva v rámci predvianočných programov v meste Košice- vystúpenie mladých.

25.12. - účasť ES na Vianočnej bohoslužbe Cirkvi Československej husitskej na Slovensku