"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


História v rokoch

  1992-96
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
 


Rok 2002

28.1.2002 - 8. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA
Motto: "U Teba je prameň života "(Žalm 36,10)

28. januára 2002 o 18.00 hod. v Dome umenia Košice sa uskutočnila 8. Ekumenická bohoslužba slova. V rámci Týždňa modlitieb za zjednotenie kresťanov ju už tradične organizuje Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice (ES).
Člen ES pán Bohumil Kaman z Cirkvi československej husitskej privítal prítomných veriacich z rôznych cirkví a vzácnych hostí. Medzi nich patrili: ThDr. Jan Hradil, ThD. - biskup Cirkvi československej husitskej, ktorý predniesol aj hlavný príhovor a J.E. Vladyka Milan, biskup Gréckokatolíckej cirkvi, košický exarcha. Hlavnou myšlienkou bohoslužby bol Žalm 36, 10: "U Teba je prameň života."
Priateľská atmosféra medzi jednotlivými celebrantami sa preniesla aj na obidvoch biskupov. Spoločne recitované Verím v Boha silne umocnilo nadprirodzenú jednotu veriacich z rôznych cirkví. Záverečným Áronovským požehnaním, ktoré udelil za všetkých duchovných Mgr. Dušan Havrila z Evanjelickej cirkvi a.v., sa bohoslužba skončila.
Atmosféra týchto bohoslužieb je z roka na rok krajšia a nie je ju možné slovami dobre opísať. Pri malom ľudskom snažení o zbližovanie je odmena, ktorú dáva iba Boh, stonásobná. Na recepcii sa zúčastnili významní hostia z mesta, vysokých škôl, zástupcovia štátnej správy a poslanci. Stretnutia sa zúčastnil aj rabín ŽNO pán Yossii Steiner.

7. 3. 2002 - Návšteva z Centra pre ekumenizmus Hnutia fokoláre v Ríme.
7. marca sa uskutočnila historicky významná návšteva z Ríma z Centra UNO pre ekumenický dialóg Hnutia fokoláre: Gabriella Falacara, Angelo Rodante a Joan Back, ktorí sa stretli s predstaviteľmi ôsmich cirkví, ktorí tvoria Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice. Moderátor spoločenstva Mons. ThDr. Anton Konečný v krátkosti predstavil históriu a činnosť ES. Potom nám vzácni hostia hovorili o rozvoji ekumenického dialógu vo svete. Stretnutie vyvrcholilo spoločnou modlitbou, ktorú sa prezidentka Hnutia fokoláre Chiara Lubichová modlila v Grossmünsteri v Zurichu v novembri minulého roku.

29. 3. 2002 - EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD
Motto: "Verte v Boha, verte aj vo mňa." (Ján 14, 1)
29. marca 2002 sa zišli veriaci z rôznych cirkví na 8. Ekumenickom pašiovom sprievode, aby spoločne so svojimi duchovnými rozjímali o udalostiach Veľkého piatku z Jánovho evanjelia. Sprievod na čele so zástupcami ekumenického spoločenstva putoval historickým centrom mesta a zastavoval sa pri jednotlivých chrámoch každej cirkvi, aby prežíval utrpenie Ježiša Krista.

30. 4. 2002 - V čase vypuknutia nepokojov v Jeruzaleme zástupcovia ES navštívili nášho vzácneho brata pána rabína, aby sa pomodlili za pokoj v jeho krajine. Vypracovali a zverejnili spoločné vyhlásenie k zhanobeniu hrobov židovského cintorína v Košiciach.

19. 5. 2002 - Účasť členov ekumenického spoločenstva na smútočnej spomienke na začiatok deportácií Židov z Košíc. Táto spomienka sa začala o 10.00 hod. v Dome umenia pietnym aktom spojeným s čítaním mien obetí židovského pôvodu odvlečených v roku 1944 z Košíc do tábora smrti. Popoludní o 14.00 hod. pokračovala spomienka na Židovskom cintoríne a v synagóge.

19. 6. 2002 - 2. Valné zhromaždenie
Na základe štatútu sme zvolali 2. Valné zhromaždenie. Doplnil sa štatút o nové dodatky a uskutočnila sa voľba moderátora. Jedným z najvýznamnejších doplnkov v štatúte, ktorý bol jednohlasne prijatý všetkými členmi ES, bola voľba moderátora.
"Ak je moderátor z neprotestantských cirkví (Rímskokatolícka, Gréckokatolícka, Pravoslávna cirkev a Teologický inštitút), zástupca moderátora je z protestantských cirkví (ECAV, Cirkev bratská, Bratská jednota baptistov, Apoštolská cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Československá cirkev husitská) a v nasledujúcom funkčnom období naopak."
(Štatút čl.V./3.)
Podľa tohto ustanovenia sa uskutočnili tieto voľby, z ktorých vzišiel nový moderátor Mgr. Dušan Havrila z Evanjelickej a. v. cirkvi a zástupcom sa stal ThDr. Pavol Dráb z Rímskokatolíckej cirkvi.

7. 10. 2002 - EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA -VENI SANCTE sa uskutočnila v Dóme svätej Alžbety pri príležitosti začiatku školského roku 2002/2003 za účasti akademických predstaviteľov a študentov všetkých vysokých škôl na území mesta Košice. Za akademických funkcionárov sa prihovoril Doc. MUDr. Emil Pilipčinec, PhD. - prorektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Z roka na rok je na bohoslužbe väčšia účasť mladých z rôznych konfesií a veľmi dobrá spolupráca s mladými na príprave programu.
Dojmy:
1. "Robte to ďalej. Je to dobré. Čoraz viac učiteľov tu bude chodiť." - vysokoškolský profesor
2. "Som tu po tretí raz, ale až dnes som pochopil ekumenu. Sme tu všetci rozdielni, každý je iný, ale tu sa všetci prispôsobili jednému Duchu." - vysokoškolský profesor

13. 10. 2002 - ĎAKOVNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA ÚRODU
Motto: "Na Teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije." (Žalm 145, 15-16) Miesto: Katedrálny chrám Gréckokatolíckej cirkvi

15. 10. 2002 - Návšteva štyroch biskupov z Ukrajiny.
Na 5-dňovú návštevu Slovenska prišla 9-členná skupina z Ukrajiny, v ktorej boli 4 biskupi: Antal Majnek - rím. kat. biskup v Mukačeve, Jurij Džudžar - gr. kat biskup v Mukačeve, Agapit Bevcik - pravoslávny biskup a Vasiľ Horkay - biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi s doprovodom. Prvý deň boli v Košiciach, kde sa stretli s Ekumenickým spoločenstvom cirkví v Košiciach. Po spoločnej večeri nasledoval dialóg a výmena skúseností zo života na Ukrajine a v Košiciach. Bolo to priateľské stretnutie, ktoré nemalo jazykovú bariéru. Vzájomná radosť zo stretnutia všetkých prítomných nanovo posilnila, aby sa ďalej rozvíjala vzájomná láska, budovali sa nové vzťahy tak, aby svet okolo nás uveril v Pravú lásku.

21. 10. - 24. 10. 2002 - Ekumenická návšteva na Ukrajine
Členovia ES Košice v spolupráci s Komisiou cirkví pri Mestskom zastupiteľstve mesta Košice uskutočnili pracovnú cestu na Ukrajinu. Cieľom bola misia ekumenizmu a spoznávanie Pravoslávnej cirkvi. Uskutočnili sme stretnutia v Užhorode, Mukačeve a cieľom našej cesty bola Počajevskaja Lavra - posvätné miesto Pravoslávnej cirkvi. Na spiatočnej ceste 23. 10. sme uskutočnili významné stretnutie s predstaviteľmi Ukrajinskej katolíckej univerzity v Ľvove.
Táto cesta sa po prvýkrát uskutočnila aj v spolupráci s mestom a podporili nás mestské podniky s finančným príspevkom na dopravu.
Táto návšteva upevnila vzájomné priateľské vzťahy medzi jednotlivými členmi ES a vzišla túžba ísť zasievať tieto ekumenické vzťahy tam, kde nie sú.

17.11. - 24.11. 2002 - Festival sakrálneho umenia

8. 12. 2002 - Modlitba moderátora ES: Odhalenie bronzovej plastiky pri príležitosti 500. výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice. Prítomní: prezident republiky Rudolf Schuster, primátor mesta Košice Zdenko Trebuľa.

9. 12. 2002 - Adventný večer Božieho slova a hudby.
Ekumenický umelecký 2. adventný večer slova a hudby svojim obsahom je prípravou na Božie narodenie.

15. 12. 2002 - Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice sa zaregistrovalo o prijímateľov 1% dane v roku 2002/2003.

23.12.2002 - Košické Vianoce 2002