"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


História v rokoch

  1992-96
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
 


Rok 1992

22. 11 - 26. 11 - Festival sakrálneho umenia

Rok 1993

22. 11 - 30. 11 - Festival sakrálneho umenia

Rok 1994

Koniec roka 1994 - vznik Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice

Spoločenstvo vzniklo dobrovoľne, neformálne. Popudom bola žiadosť zo strany Matice slovenskej na zorganizovanie spoločnej bohoslužby, ale predovšetkým viacročné stretávanie a priaznivé vzťahy v rámci Komisie cirkví pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach (od roku 1991). Miestom stretávania je Teologický inštitút Košice vo zväzku Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Bratislava.

13. 11 - 20. 11 - Festival sakrálneho umenia

Mesto Košice už tradične pripravuje Festival sakrálneho umenia (od roku 1990), do ktorého aktívne vstupuje koordinovanými bohoslužbami v rámci každej cirkvi i Ekumenické spoločenstvo.

Rok 1995

25.1 - Ekumenická bohoslužba v Dome umenia. Téma: "Rok zmierenia a tolerancie"

14.4 - Pašiový sprievod

Sprievod sa konal na Veľký piatok 14. 4. o 13. hod. Trval asi dve hodiny a zúčastnilo sa ho vyše 3 tisíc veriacich. Bolo to výrazné podujatie s presvedčením, že sa otvorila nová tradícia.

19.11 - 26.11- Festival sakrálneho umenia

20.12 - Komunikácia s MZ

Osobný pozdrav všetkých členov ES, pozvánka na januárovú bohoslužbu, informácia o práci. Odovzdaný list: "Vyjadrujeme úctu Vašej nie ľahkej a zodpovednej práci v prospech mesta Košice na tomto zasadaní. Dovoľte, aby sme sa Vám prihovorili týmto listom my, členovia 9 cirkví a náboženských spoločenstiev. Súčasne sme aj členovia Komisie cirkví, orgánu mesta Košice..."

Rok 1996

24.1 - Ekumenická bohoslužba v Dome umenia, téma: "Viera v jedného Boha"

V hľadisku sedelo vyše tisíc veriacich. Boli tu i obaja košickí biskupi, predstavitelia Mesta Košice a verejného života, mnohí starostovia mestských častí, predstavení a bohoslovci troch kňazských seminárov východného Slovenska. Prítomní v hľadisku i na javisku tvorili jedinú rodinu bratov a sestier, ktorá vyznávala vieru v jedného Boha, počúvala jeho slovo a odpovedala na jeho výzvy modlitbami.

Príhovor brat biskup ThDr. Július Filo st.

5.4 - PAŠIOVÝ SPRIEVOD - VEĽKÝ PIATOK, téma: "Ja, až budem vyzdvihnutý, všetkých pritiahnem k sebe."

7.5. - oslavy 627. výročia získania najstaršej erbovej listiny v Európe pre mesto Košice. Cirkvi a ES boli vyzvané prispieť. V dňoch od 1. do 7. mája 1996 zástupcovia cirkví na území mesta Košice spolu so svojimi komunitami pri obvyklých bohoslužobných sláveniach prednášali modlitby za naše mesto, za jeho predstaviteľov a obyvateľov.

17.11 - 24.11 - Festival sakrálneho umenia