"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


História v rokoch

  1992-96
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
 


Rok 2001

29.1.- 7. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA
Motto: "Ja som cesta, pravda i život "(Ján 14, 6).

29. januára sa uskutočnila v Dome umenia v Košiciach 7. ekumenická bohoslužba slova za účasti predstaviteľov 9 cirkví a Židovskej náboženskej obce pôsobiacich na území mesta Košice. Hlavným celebrantom bohoslužby bol košický arcibiskup - metropolita Mons. Alojz Tkáč. Medzi hosťami boli prítomní: pomocný biskup Mons. Bernard Bober, gréckokatolícky košický exarcha Mons. Milan Chautur a biskup Evanjelickej cirkvi v.d. Igor Mišina. Ekumenická bohoslužba vyvrcholila symbolickým obradom svetla - roznášanie svetiel do sveta. Otec arcibiskup zapálil sviecu od veľkej sviece na pódiu a odovzdával ju zástupcom veriacich každej cirkvi. Na záver po požehnaní prítomných zazneli krásne zborové spevy Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi. V hľadisku bolo cca. 700 veriacich z rôznych cirkví a náboženských spoločností.
Na recepcii sa zúčastnili významní hostia, zástupcovia štátnej správy a poslanci.

Dojmy:
Igor Mišina, biskup Evanjelickej cirkvi: "Ak chceme, aby kresťanstvo oslovovalo tento svet, mali by sme sa práve na takýchto stretnutiach čo najviac zbližovať. Každý máme čo dať tomu druhému, všetci si môžeme zachovať svoju identitu, ale to svedectvo, že sme v Ježišovi Kristovi jedno, že sa milujeme, je nutné, aby sme odovzdali tomuto svetu."

Jaroslav Széles, Reformovaná kresťanská cirkev: "Pán Ježiš povedal svojim učeníkom veľmi krásne a vzácne slová: milujte sa navzájom... Je veľmi dôležité, aby sme aj my tieto slová čoraz viac uplatňovali. Potom bude oveľa ľahšie spolu komunikovať, lebo láska, to je ten najlepší spoločný jazyk kresťanov, ktorý by mal rezonovať medzi cirkvami."

13.4. - EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD
Hlavná myšlienka: Slová z kríža

Veriaci z rôznych cirkví pôsobiacich na území mesta Košice sa zišli 13. apríla na 7. Ekumenickom pašiovom sprievode. Spoločne so svojimi duchovnými rozjímali o udalostiach Veľkého piatku - nad poslednými slovami pána Ježiša Krista zvolanými na kríži. Sprievod na čele so zástupcami ekumenického spoločenstva putoval celým mestom a zastavoval sa pri jednotlivých chrámoch každej cirkvi, aby prežíval utrpenie Ježiša Krista.

11-12.5. - Sedem zástupcov ES sa zúčastnilo na pracovnom stretnutí s Ekumenickou radou cirkví v SR a na stretnutí so zakladateľkou Hnutia fokoláre Chiarou Lubichovou v Bratislave.

3.6. - Účasť členov ekumenického spoločenstva na smútočnej spomienke na začiatok deportácií Židov z Košíc.

6.6. - Prijatie zástupcov ES u primátora mesta JUDr. Zdenka Trebuľu na Magistráte mesta Košice.

12.6. - Prezentácia knihy EKUMENA KOŠICE.

Sedemročná história ekumenického spoločenstva je počtom rokov malá, ale významom veľmi bohatá. Nechceli, aby prežité udalosti upadli do zabudnutia. Rozhodli sa všetko knižne zachytiť. Kniha vznikla aj vďaka finančnému prispeniu ERC v SR a Nadácii Procassovia. V dopoludňajších hodinách sa uskutočnila tlačová beseda s novinármi, ktorí ocenili prínos ES na živote v meste. Popoludní v aule Teologického inštitútu členovia ES predstavili prítomnej verejnosti svoju knihu. Ocenenia na vznik tejto knihy zazneli zo slávnostných príhovorov vzácnych hostí: biskupa ECAV V.D. Mgr. Igora Mišinu, patriarchu CČsH ThMgr. Jozefa Špaka a J.E. arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča.

Knihu si možno zakúpiť, alebo objednať:
Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice
Hlavná 91
042 03 Košice

Tel.: 055 / 6836 236

Cena knihy: 200,-Sk

20.9. - Ekumenická bohoslužba slova, ktorú podnietili teroristické udalosti z 11. septembra v USA.

Motto: "Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj." (Jn, 16, 33)

Mimoriadne udalosti v USA podnietili predstaviteľov Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, aby sa stretli a spoločne aj so svojimi veriacimi sa modlili za pokoj vo svete. Okrem všetkých kresťanských cirkví pôsobiacich v Košiciach prišli na túto mimoriadnu ekumenickú bohoslužbu slova aj židovskí predstavitelia. Hlavný príhovor a duchovné slovo predniesol Ing. Pavol Halža z Cirkvi bratskej. Ekumenická bohoslužba za pokoj vo svete bola celá odvysielaná na Rádiu LUMEN.

8.10. - EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA VENI SANCTE sa uskutočnila v Dóme svätej Alžbety pri príležitosti začiatku školského roku 2000/2001 za účasti akademických predstaviteľov a študentov všetkých vysokých škôl na území mesta Košice.

Hlavný príhovor za ES predniesol zástupca Pravoslávnej cirkvi Doc. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc. a za akademických funkcionárov mal príhovor prorektor Technickej univerzity v Košiciach Doc. RNDr. Vladimír Penjak, CSc.
Súčasný svet žije v období vedeckej revolúcie. Veda stojí pri základoch spoločenských a kultúrnych premien. Je stále rozhodujúcejšia a drahšia a podstatne vplýva na stav a rozvoj našej civilizácie. Rozvoj a vplyv vedy na spoločnosť ale i civilizačné ohrozenie človeka priamo poukazujú na potrebu evanjelia a na nutnosť cirkví vstúpiť do diania spoločnosti. Je potrebné všímať si školstvo, najmä univerzity a ich edukačný proces.
Ekumenické Veni sancte má svoje hlboké opodstatnenie. Nadväzuje na tradíciu európskych univerzít, ktoré vznikali s prispením cirkvi a v ktorých univerzitas professorum et scholarium znamenalo spoločenstvo učiteľov a študentov s cieľom hľadať pravdu. Dnešná spoločnosť sa stala pluralistickou. Tým viac je potrebný vzájomné spoznávanie, rešpekt, spolupráca. V duchovnej oblasti je to ekumenizmus i medzináboženský dialóg.
Bohoslužba bola odvysielaná na Rádiu LUMEN.

14.10. - ĎAKOVNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZA ÚRODU

Motto: "Na Teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije." (Žalm 145, 15-16)

Miesto: Chrám Boží Reformovanej kresťanskej cirkvi

18-25.11. - FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA

10.12. - ADVENTNÝ VEČER BOŽIEHO SLOVA A HUDBY v Dome umenia

ES pripravilo po prvýkrát v spolupráci so speváckymi zbormi, Konzervatóriom Košice a študentmi pri Univerzitnom pastoračnom centre, meditatívny večer slova a hudby. Koncert mal za cieľ stíšiť svoje vnútro v predvianočnom zhone a cez Božie slovo pripraviť sa na narodenie Ježiša.

23.12. - KULTÚRNY PROGRAM EKUMENICKÉHO SPOLOČENSTVA v rámci predvianočných programov v meste Košice - vystúpenie mladých z jednotlivých cirkví.