"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Aktivity Ekumenického spoločenstva

  Bohoslužba slova začiatkom roka
  Pašiový sprievod
  Ďakovná bohoslužba za úrodu
  Ekumenické Veni sancte
  Vianočný ekumenický program
  Festival sakrálneho umenia
  Komunikácia s mestom Košice
  Komunikácia so Židovskou   náboženskou obcou
  Zahraničné kontakty
  Kontakty s Ekumenickou radou   cirkví v SR
  Vplyv na ekumenizmus v širšom   regióne
 


Ekumenické Veni sancte

Súčasný svet žije v období vedeckej revolúcie. Veda stojí pri základoch spoločenských a kultúrnych premien. Je stále rozhodujúcejšia a drahšia a podstatne vplýva na stav a rozvoj našej civilizácie. Rozvoj a vplyv vedy na spoločnosť ale i civilizačné ohrozenie človeka priamo poukazujú na potrebu evanjelia a na nutnosť cirkví vstúpiť do diania spoločnosti. Je potrebné všímať si školstvo, najmä univerzity a ich edukačný proces.

Ekumenické Veni sancte má svoje hlboké opodstatnenie. Nadväzuje na tradíciu európskych univerzít, ktoré vznikali s prispením cirkvi a v ktorých univerzitas professorum et scholarium znamenalo spoločenstvo učiteľov a študentov s cieľom hľadať pravdu. Dnešná spoločnosť sa stala pluralistickou. Tým viac je potrebný vzájomné spoznávanie, rešpekt, spolupráca. V duchovnej oblasti je to ekumenizmus i medzináboženský dialóg.

7. 10. 1999 - Dóm svätej Alžbety
5. 10. 2000 - Dóm svätej Alžbety