"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Aktivity Ekumenického spoločenstva

  Bohoslužba slova začiatkom roka
  Pašiový sprievod
  Ďakovná bohoslužba za úrodu
  Ekumenické Veni sancte
  Vianočný ekumenický program
  Festival sakrálneho umenia
  Komunikácia s mestom Košice
  Komunikácia so Židovskou   náboženskou obcou
  Zahraničné kontakty
  Kontakty s Ekumenickou radou   cirkví v SR
  Vplyv na ekumenizmus v širšom   regióne
 


Komunikácia s mestom Košice

Stretávanie predstaviteľov cirkví na pôde Komisie cirkví pri Mestskom zastupiteľstve (od februára 1991) v Košiciach a ich priateľské vzťahy boli popudom pre vznik samotného Ekumenického spoločenstva. Aj preto má Ekumenické spoločenstvo dobré vzťahy s vedením mesta a s Komisiou cirkví.

Ekumenické spoločenstvo pravidelne komunikuje s Mestským zastupiteľstvom. Zvyčajne raz v roku prichádzajú predstavitelia ES na zasadanie MZ a informujú o svojej práci. Na jednom zo zásadaní sme sa radi podelili s objavom: to, čo nás a naše cirkvi roky, ba stáročia rozdeľovalo, dnes často vnímame ako vzájomné obohatenie. Vyjadrili sme, že to môže byť model pre spoluprácu ľudí s rozdielnym náhľadom na dôležité otázky, ale s jedným spoločným cieľom.

ES každoročne prispieva do mestského programu Festivalu sakrálneho umenia. Súčasťou festivalu sú hudobné, výtvarné a literárne podujatia, ako i koordinované bohoslužby v rámci každej cirkvi .

Cirkvi a ES boli vyzvané prispieť do osláv 627. výročia získania najstaršej erbovej listiny. Ekumenické spoločenstvo cirkví sa pripojilo k týmto oslavám duchovným programom. V dňoch od 1. do 7. mája 1996 zástupcovia cirkví na území mesta Košice spolu so svojimi komunitami pri obvyklých bohoslužobných sláveniach prednášali modlitby za naše mesto, za jeho predstaviteľov a obyvateľov.

Na žiadosť Komisie cirkví, ES v októbri 1997 vypracovalo štúdiu: Problematika siekt z teologického hľadiska. V súlade so Štatútom ES na zasadaniach ES sa zúčastňuje zástupca Komisie cirkví. Komisia cirkví koordinuje duchovnú pomoc v prospech rómskeho obyvateľstva na Luníku IX. Od septembra roku 2000 Mesto Košice, Ekumenické spoločenstvo cirkví Košice a Rímskokatolícka cirkev začali spoluprácu na projekte pastoračného centra na Luniku IX. Ekumenické spoločenstvo zabezpečí činnosť jednotlivých cirkví spoločne prijatým poriadkom.

Komisia cirkví pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach

V oblasti samosprávy mesto Košice zriadilo rôzne komisie, ktoré ako poradné orgány na profesnej úrovni napomáhajú dosahovať ciele mesta a riešiť jeho aktuálne problémy. Poslanci Mestského zastupiteľstva (MZ) v Košiciach na návrh primátora mesta Košice Ing. arch. Jána kopnického, dňa 8. februára 1991 schválili uznesením č.3 Komisiu cirkví.

Členstvo v komisii prijali niektorí poslanci MZ a predstavitelia viacerých cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich na území mesta. Na pôde komisie cirkví vznikol projekt Potreby cirkví, ktorý zhrnul ich zámery a požiadavky na dlhšie obdobie. Ten sa stal súčasťou celomestského projektu Zdravé mesto Košice.

Komisia cirkví (KC) od roku 1991 v spolupráci s ÚHA a mestskými časťami rozhodujúcou mierou napomohla pri výstavbe nových chrámov, kostolov a modlitební. Vďaka projektu Potreby cirkví získali cirkvi zdarma od mesta Košice pozemky na výstavbu kresťanských objektov.

Členovia komisie - cirkevní predstavitelia, pri pracovných stretnutiach nielenže pomáhali riešiť problémy mesta, ale sa spoznávali a postupne aj rozvinuli vzájomnú spoluprácu.

Mesto v snahe zbližovať svojich obyvateľov a veriacich rôznych konfesií od 5.10.1991 každoročne na jeseň usporiada Festival sakrálneho umenia, lebo: "Náboženstvo je podstatou kultúry a kultúra je náboženskou formou" (ThLic. Jozef Leščinský). Amatéri a profesionálni umelci rôznych konfesií majú možnosť sa prezentovať v oblasti speváckej, hudobnej, výtvarnej a literárno-dramatickej. Festival je od svojich začiatkov ekumenický.

Po prvom koncerte sa priteľsky stretli čelní predstavitelia cirkví s vedením mesta Košice a predstaviteľmi kultúry i vzdelania.

Možno konštatovať, že v roku 1991 mesto Košice nepriamo, ale významne napomohlo vzniku ekumenického spoločenstva.

KC má úzke vzťahy s ekumenicjým spoločenstvom, ktoré na svoje zasadnutia, pracovné a spoločenské stretnutia pozýva člena KC a táto možnosť je sko vzájomne vhodná, zakotvená i v štatúte Ekumenického spoločenstva