"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Aktivity Ekumenického spoločenstva

  Bohoslužba slova začiatkom roka
  Pašiový sprievod
  Ďakovná bohoslužba za úrodu
  Ekumenické Veni sancte
  Vianočný ekumenický program
  Festival sakrálneho umenia
  Komunikácia s mestom Košice
  Komunikácia so Židovskou   náboženskou obcou
  Zahraničné kontakty
  Kontakty s Ekumenickou radou   cirkví v SR
  Vplyv na ekumenizmus v širšom   regióne
 


Pašiový sprievod

Radosť zo spoločnej januárovej ekumenickej bohoslužby v roku 1995 bola veľká. Navodila otázku, či by sa najväčšie kresťanské veľkonočné tajomstvo nemohlo sprítomňovať aj ekumenicky. Spôsob sa nemusel namáhavo hľadať, lebo čítanie Božieho slova o umučení je spoločné všetkým kresťanom. Hľadala sa len vhodná forma, ktorá by podľa tradície pašiových hier splnila i kritérium verejne svedčiť o našej láske ku Kristovi - Spasiteľovi.

Tak sme spojili záľubu protestantských cirkví čítať Božie slovo a tradíciu katolíkov i pravoslávnych kresťanov konať procesie ako znak putovania človeka k Bohu. Vznikla oslava Pánovho vykupiteľského diela Pašiovým ekumenickým sprievodom vo Veľký Piatok, ktorý sa tak osvedčil, že sa koná v nezmenenej forme každý rok.

Zastavenia sprievodu:
1. Úvodné modlitby pred Jakabovým palácom
2. pred evanjelickým chrámom
3. pred kostolom Reformovanej kresťanskej cirkvi.
4. pred modlitebňou Cirkvi bratskej
5. pred pravoslávnym chrámom
6. pred chrámom gréckokatolíkov
7. pred Dómom sv. Alžbety.

Témy bohoslužby v nasledujúcich rokoch:
1996 Ja, až budem vydvihnutý, všetkých pritiahnem k sebe.
1997 Kristus, obetovaný za moje hriechy...
1998 Ak neodídem, Tešiteľ nepríde k vám. (Ján 16,7)
1999 "... aby Tvoja láska ku mne aj ich napĺňala a ja aby som žil v nich. " (Ján 17, 26)
2000 Láska (1 Kor. 13, 1-13)

Obsahom každého zastavenia je čítanie Božieho slova a úvaha. Na čele spoločne idú predstavitelia cirkví a za nimi boží ľud. Počas presunu na ďalšie zastavenie sa nespieva, ale venuje sa osobnej modlitbe a tichému zamysleniu.