"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Aktivity Ekumenického spoločenstva

  Bohoslužba slova začiatkom roka
  Pašiový sprievod
  Ďakovná bohoslužba za úrodu
  Ekumenické Veni sancte
  Vianočný ekumenický program
  Festival sakrálneho umenia
  Komunikácia s mestom Košice
  Komunikácia so Židovskou   náboženskou obcou
  Zahraničné kontakty
  Kontakty s Ekumenickou radou   cirkví v SR
  Vplyv na ekumenizmus v širšom   regióne
 


Festival sakrálneho umenia

V dňoch 8. a 9. septembra 1990 sa uskutočnil v Košiciach Festival náboženskej a folkovej piesne. Organizátormi festivalu boli: Odbor kultúry Národného výboru mesta Košice (NVmK) v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu, Kresťanskou akadémiou Košice a speváckym zborom Južania. Na príprave sa podieľali: Ing. arch. Michal Baník, Ing. Ján Dečo, Ing. Jaroslav Fabián, Ing. Zuzana Uličianska, RNDr. Stanislav Uličiansky, Ing. Mária Gálliková, Mgr. Ervín Kočiš a Mgr. Vladimír Železňák. V programe vystúpili hudobné skupiny z Košíc, Prešova, Martina, Bratislavy, Hradca Králove, z Poľska, Rakúska, Maďarska, z Nemecka a Nórska. Organizátori neorientovali festival úzko konfesne. Medzi účastníkmi bol aj protestantský spevácky zbor z Nórska. Festival financoval NVmK.

V roku 1991 predstaviteľ Kresťansko-demokratickej mládeže Slovenska v Košiciach Ing. Ján Dečo a niektorí členovia rímskokatolíckeho speváckeho zboru Južania: Henrieta Kovalčíková, Ing. Marián Krúpa a Ing. Jozef Turček, ponúkli svoje sily pri organizovaní druhého ročníka festivalu. Hlavným organizátorom Festivalu sakrálnej piesne 1991 bol Magistrát mesta Košice, ktorý zabezpečoval aj finančné krytie akcie. Zodpovední za akciu boli pracovníci odd. kultúry: Ing. Uličianska, Ľ. Dojčárová, Mgr. E. Kočiš. K aktívnej účasti boli pozvaní členovia kresťanských cirkví a riaditelia kultúrnych inštitúcii. Veľkou mierou prispeli Mg. Július Klein, riaditeľ Štátnej filharmónie a Angela Janoušková, dramaturgička Štátnej filharmónie.

Festivalová ponuka sa oproti r. 1990 žánrovo rozšírila. Organizátori festivalu sa snažili vybrať zo súčasnej palety detských a mládežníckych zborov tie, ktoré reprezentujú aspoň najzákladnejšie trendy súčasnej náboženskej piesne a predstaviť ich pôvodnú i prevzatú tvorbu na pozadí diel klasikov tohto žánru. Náboženská tvorba, na celé roky u nás zahnaná do úzadia, prežívala svoju renesanciu. Z prítmia kostolov sa amatérske cirkevné zbory dostávali na pódia a predstavili svoj obdivuhodný entuziazmus, ale žiaľ, často aj nedostatky. Seminár o tvorbe náboženskej piesne sa snažil otvoriť -4niekoľko základných otázok tvorby modernej sakrálnej hudby.

S úmyslom zbližovať obyvateľov mesta a veriacich rôznych konfesií pripravili organizátori v závere festivalu prvé priateľské stretnutie účinkujúcich, duchovných predstaviteľov cirkví a riaditeľov kultúrnych inštitúcií a starostov mestských častí. Pozvanie prijal Mons. Alojz Tkáč, rímskokatolícky biskup, ThDr. Július Filo (biskup Evanjelickej cirkvi a. v.), Bohdan Hroboň (evanjelický kňaz z Hanušoviec), Mgr. Samuel Linkesch (evanjelický kňaz z Košíc) a RNDr. Ivan Žežula (Cirkev bratská), Mgr. Jozef Mydla (dekan), Mgr. Ing. Anton Konečný, Mgr. Bartolomej Urbanec, Mgr. Jozef Jarab (rektor CMBF UK, Spišská Kapitula), všetko kňazi Rímskokatolíckej cirkvi. Menovaných i mnoho ďalších nemenovaných duchovných a tiež riaditeľov kultúrnych inštitúcií privítal primátor mesta Ing. arch. Ján Kopnický a námestník primátora RNDr. Rudolf Bauer.

Tak sa prvýkrát v histórii mesta stretli duchovní predstavitelia rôznych cirkví s inteligenciou Košíc na akcii, ktorú organizovalo mesto Košice. Od tohto dátumu možno počítať oficiálny začiatok ekumenických stretnutí v meste Košice.