"Presmerovanie na novu web stranku www.ekumena-ke.sk"


Členovia Ekumenického spoločenstva

Apoštolská cirkev
Bratská jednota baptistov
Cirkev Bratská
Cirkev československá husitská
Evanielická cirkev a.v.
Gréckokatolícka cirkev
Reformovaná kresťanská cirkev
Rímskokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Teologická fakulta
Židovská náboženská obec
 Pravoslávna cirkev

Pohľad do dejín

Pravoslávna cirkev na Slovensku je priamou pokračovateľkou cyrilometodskej misie, ktorá sa uskutočnila na Veľkej Morave v 9. storočí. Misia sa rozšírila aj do ďalších okolitých územných teritórií. Vďaka misijnému pôsobeniu sv. bratov Konštantína a Metoda, samozrejme aj ich žiakov, naša spoločnosť zdedila nielen kultúrne, ale prostredníctvom pravoslávia aj teologické dedičstvo veľkej Byzancie. Až od roku 1646-49, kedy bola podpísaná Užhorodská únia, pravoslávie bolo jediným reprezentantom kresťanskej východnej tradície na našom území. V dôsledku podpísania spomínanej únie sa časť pravoslávnych rozhodli jurisdikčne pričleniť k Rímu, čím vznikla Gréckokatolícka cirkev. Majúc na zreteli tieto historické skutočnosti je potrebné vidieť aj začiatky pravoslávia v Košiciach v dávnej dejinnej minulosti. V nijakom prípade sa nemôžeme stotožniť s tými, ktorí uvádzajú, že pravoslávie v Košiciach je novodobou konfesiou.

Historická kontinuita pravoslávia v Košiciach bola veľmi zložitá a komplikovaná. Smelo ju môžeme prezentovať ako cestu Kríža, pretože to bola cesta v Christu, s Christom a za Christom. Komplikovaným bol rok 1950, ale taktiež aj roky 1968-69. Hodnotiť túto nedávnu minulosť by bolo priskoro a pravdepodobne aj ťažko pravdivo. Podobný názor sa vzťahuje aj na roky deväťdesiate, kedy sa riešilo majetkoprávne vysporiadanie medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou.

Pravoslávie a súčasnosť

Pravoslávna cirkev bola v dejinnej kontinuite vždy biblická Dôraz kládla aj na rozhodnutia 7. všeobecných snemov, patristickú tradíciu a bohatstvo východnej spirituality. Toto duchovné bohatstvo je prostredníctvom pravoslávia prezentované aj v Košiciach. Sú to hodnoty, ktoré sa nedajú ničím nahradiť. Na tejto skutočnosti nič nemení ani to, že Pravoslávna cirkev v Košiciach vykonáva svoje bohoslužby zatiaľ v náhradných priestoroch na Hlavnej ulici č. 68.

Košická pravoslávna farnosť je súčasťou michalovskej eparchie, ktorej biskupom je Preosvietený Ján (Holonič). Z jeho požehnania správcom farnosti od roku 1994 je protojerej Mgr. Ladislav Kiraľ. V roku 1999 bol do služby druhého duchovného ustanovený Doc. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.

Pravoslávna cirkev v Košiciach aj naďalej chce v duchu Christovho evanjelia vydávať pravdivé svedectvo o svojej viere v konkrétnom každodennom živote. Pretože orthodoxia má byť vždy premietaná do orthopraxie.

Ekumenizmus

Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach svoje aktivity rozvíja aj v Ekumenickom spoločenstve cirkví pôsobiacich v meste Košice, nakoľko Christos nesmie kresťanov navzájom rozdeľovať, ale zbližovať. Rešpektujeme právo slobody vyznania, ale taktiež očakávame, že aj my budeme mať dôstojné miesto pre svoj náboženský a liturgický život.

Adresa:

Hlavná 68, Košice

Čas konania bohoslužieb:

Pondelok - Sobota / 7:00 , 17:00

Nedeľa8:00uterňa
 9:30sv. liturgia
 15:00večerňa
Sviatky v pracovné dni
8:00 , 9:30 , 17:00


Adresa

Bohoslužby